کلیــــــــــــــــه سروان میتوانند در صورت ضرورت یا جهت اطلاع از واقعیتها و قبل از اعلام و اظهار نظر شخصی اشتباه، در گروه روزهای فرد از ساعت:
. ۲۱ – ۲۳

با شماره:
. ۰۹۱۳ ۱۱۹ ۷۹۹۳
تماس حاصل و سوالات، اشکالات، ایرادات، ابهامات و انتقادت خود را شفاهاً نیــــز با اینجانب در میان بگذارند.

صفوی ۱۳۹۷/۱/۲۲