لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/falavarjan.pdf

 

دفاتر ازدواج وطلاق فلاورجان

نام

نام خانوادگی

استان وشهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

علی محمد

جعفری طادی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۲۱۲

۰۳۱۱۷۲۲۵۱۱۲

۹۱۳۲۰۶۸۲۰۵

۸۴۶۳۱۹۹۷۵۵

پیربکران- روبوری مسجد چهارده معصوم

احمدرضا

شریعتی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۳۴

۰۳۱۱۷۲۲۲۵۵۸

۰۹۱۳۱۰۰۹۶۴۶

۸۴۵۴۱۳۹۱۳۷

پیربکران – کوچه جنب شهرداری

احمدرضا

شریعتی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۳۴

۰۳۱۱۷۲۲۲۵۵۸

۰۹۱۳۱۰۰۹۶۴۶

۸۴۵۴۱۳۹۱۳۷

پیربکران – کوچه جنب شهرداری

محسن

زمانی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۱۰ و طلاق شماره ۹۲

۰۳۱۳۷۴۴۵۹۰۰

۰۹۱۳۳۱۵۸۱۴۴

۸۱۷۸۹۳۳۴۳۸

شهر ابریشم – ابتدای محله یزد آباد

مهدی

صادقی زفره

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۰۷

۰۹۱۳۰۱۶۸۴۲۸

۰۹۱۳۳۳۵۰۰۶۰

۸۴۶۵۱۶۸۵۵۹

ایمانشهر-مینادشت-خیابان
جمهوری-مقابل منبع آب-کوی بوستان۷

علی

موسائی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۵۹

۰۳۱۱۷۴۳۵۸۴۸

۰۹۱۳۲۳۹۶۸۶۳

۸۴۵۱۶۶۳۱۹۶

فلاورجان – خیابان فردوسی – جنب بانک
کشاورزی

رمضان

روان بخش حبیب آبادی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۶۳ و طلاق شماره ۱۱۰ شهر

۰۳۱۳۷۴۳۴۴۴۱

۰۹۱۳۳۶۹۱۴۰۹

۸۴۵۱۶۷۵۸۹۸

فلاورجان- خیابان بسیج – روبوری
تامین اجتماعی

سیدمحمد

موسوی لارگانی

اصفهان-فلاورجان

دفترخانه ازدواج شماره ۱۵۸

۰۹۱۳۲۲۹۷۳۱۵

۰۹۱۳۲۲۹۷۳۱۵

۸۴۵۱۸۴۶۱۷۱

غیر فعال تحت کفالت دفتر ۱۵۹ فلاورجان

علی

شمس فلاورجانی

اصفهان-فلاورجان

 ازدواج شماره ۱۵۳

۳۷۴۲۲۹۵۲

۰۹۱۳۳۳۸۲۷۳۳

۸۴۵۱۶۶۴۸۵۱

فلاورجان- خیابان  شریعتی – کوچه
شهید محبوب رحیمی

جمشید

غفوری قهدریجانی

اصفهان-فلاورجان

 ازدواج شماره ۱۴۱ و طلاق شماره ۱۴۰

۰۳۱۱۷۵۰۸۷۱۰

۰۹۱۳۳۳۸۴۵۸۹

۸۴۶۱۶۳۳۵۵۵

قهدریجان- جنب مهد قران

جمشید

غفوری قهدریجانی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۴۱ و طلاق شماره ۱۴۰

۰۳۱۱۷۵۰۸۷۱۰

۰۹۱۳۳۳۸۴۵۸۹

۸۴۶۱۶۳۳۵۵۵

قهدریجان- جنب مهد قران

سیدمهدی

هاشمی

اصفهان-فلاورجان

ازدواج شماره ۱۸۷ و طلاق شماره ۱۳۸

۰۳۱۲۳۱۸۲۵۲۵

۰۹۱۳۲۰۸۰۳۱۰

۸۴۵۶۱۶۳۵۱۵

کلیشاد- بعد از بنیاد شهید