با فشردن کلید های>> << می توانید از صفحه اول به آخر و بالعکس بروید و با فشردن کلید های> < میتوانید به یک صفحه قبل یا بعد بروید.