مراجعین محترم می توانند هر روز از ساعت ۱۷ الی ۲۱ به دفتر کانون مراجعه نمایند.

آدرس:خیابان پروین ، خیابان ال خجند، ساختمان نوآوران
شماره تماس :۳۲۲۹۱۳۹۲