لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

 

۳۲bit &      http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/setup

۶۴bit &      http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/setup64bit.zip